ปัสสาวะ แสบ ขัด กิน ยา อะไร

ปัสสาวะ แสบ ขัด กิน ยา อะไร

ปัสสาวะแสบขัดกินยาอะไร: